24 may
29 may
The hotel “Gostiniy Dvor
630123, Krasniy prospect, 234/1,
Novosibirsk, Russia.
(+7 383) 243-10-73
gostiniydvor@bk.ru
(+7 383) 243-10-75
gostiniydvor@inbox.ru
Reception
(+7 383) 243-10-75
Restaurant
(+7 383) 243-10-82
Accounting department
(+7 383) 243-10-91
(+7 383) 243-10-75
,